Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mzwiksulejowek.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

MZWIK/ZP-271.2.2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
"Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy ul. Poligonowej 1 w Sulejówku"
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-22 15:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2020-10-22
Data końca składania ofert: poniedziałek 2020-11-09 godz. 12:00
Oznaczenie: MZWIK/ZP-271.2.2020
Szczegółowa informacja:


Ogłoszenie nr 601167-N-2020 z dnia 2020-10-22 r.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku: Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy ul. Poligonowej 1 w Sulejówku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Podmiot

Nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku, krajowy numer identyfikacyjny 01221677100000, ul. ul. Wodociągowa  10 , 05-070  Sulejówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 830 165, e-mail biuro@mzwiksulejowek.pl, faks 227 600 144.
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.mzwik.sulejowek.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy ul. Poligonowej 1 w Sulejówku
Numer referencyjny: MZWIK/ZP-271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie na własny koszt komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy ul. Poligonowej 1 w Sulejówku z zachowaniem wymogów określonych niżej wyspecyfikowanymi przepisami: 1.1. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020.0.797 ze zm.) 1.2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015., poz.257) 1.3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014., poz. 1973 ze zm.) 1.4. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2020.0.1219 ze zm.) 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych ilości maksymalnie do 4400 ton rocznie. 3. Podana w pkt. 2 ilość jest szacowaną ilością maksymalną Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. 4. Jakość osadu podlegającego odbiorowi określona została w sprawozdaniu z badań stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu kontenera w dniu jego wypełnienia. Zgromadzony osad kontenerem, powinien opuścić teren oczyszczalni w ciągu trzech godzin od telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym obowiązku. Dla umożliwienia Oferentom szczegółowego zapoznania się z warunkami przejmowania osadu Zamawiający przeprowadzi wizję lokalną na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sulejówku ul. Poligonowa 1, w terminie 29.10.2020 r. o godz. 1000 lub innym wcześniej uzgodnionym. 6. Ustalenie ilości komunalnych osadów ściekowych następować będzie przez zważenie na wadze samochodowej, przeprowadzone w atestowanym punkcie kontroli obustronnie uzgodnionym. 7. Dopuszcza się ważenie na przyrządach pomiarowych odbierającego, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 8. Zamawiający dopuszcza odzysk przedmiotowych osadów ściekowych, polegający na ich stosowaniu w zakresie wymienionym w art. 96 ust. 1 pkt. 1 -5 ustawy o odpadach pod warunkiem, że odpady spełniać będą wymagania dla takiego sposobu zagospodarowania oraz będzie zachowana ciągłość odbiorów osadu. W przypadku rolniczego wykorzystania osadów Wykonawca bierze na siebie wszelkie obowiązki i odpowiedzialność związane z badaniem gleb, osadów oraz właściwym dawkowaniem osadów. Wykonawca poniesie wszystkie dodatkowe koszty związane z takim zagospodarowaniem osadów. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu badań gleby, na której ma być stosowany osad oraz dawki osadu, o których mowa w art. 96 ustawy o odpadach. Badania gleby z terenu działek, na których ma być stosowany osad muszą być wykonane przez laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020.0.1219 ze zm.). W przypadku, gdy osady nie będą spełniać warunków do ich zastosowania w sposób określony w art.96 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o odpadach lub wystąpią okoliczności opisane w art.96 ust. 12 pkt 5 ustawy o odpadach , Zamawiający wymaga przetwarzania ich przez kompostowanie. Stąd Wykonawca powinien posiadać i dołączyć do oferty decyzję na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R3 (kompostowanie) wraz z decyzją Ministra Rolnictwa wprowadzającą przetworzony odpad do obrotu, jako produkt zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2020.796 ze zm.).Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował wdrożoną i sprawdzoną kompletną technologią przetwarzania osadów ściekowych, pozwalającą na docelowe, ostateczne i kompletne zagospodarowanie wszystkich produktów i odpadów powstałych w trakcie przetwarzania osadów ściekowych. 9. Odbiór osadu do zagospodarowania odbywa się bezpośrednio spod przenośnika umieszczonego wewnątrz Wielofunkcyjnego Budynku Technologicznego – stacja mechanicznego odwadniania osadu, gdzie przewidziano gromadzenie a następnie wywożenie osadu również dla ciągników siodłowych z naczepą o ładowności do 30 ton. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych pojemników, spełniających wymagania i uzgodnionych z Zamawiającym. 10. Wykonawca zobowiązany jest do transportu osadu przy użyciu własnego sprzętu wskazanego w wydanej przez właściwy organ decyzji na odbiór i transport odpadów będących przedmiotem postępowania. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia utrzymania odpowiedniego stanu czystości nawierzchni dróg (na terenie Oczyszczalni Ścieków oraz dróg publicznych) w czasie świadczenia usługi. 12. Osady mają być transportowane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności w zakresie prawa ochrony środowiska. 13. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania numeru BDO. 14. Każdorazowy odbiór osadu wymaga zatwierdzenia przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną karty przekazania odpadu w programie BDO. 15. Z chwilą przekazania osadów Wykonawca przejmuje od Zamawiającego odpowiedzialność za ich odbiór, transport, zagospodarowanie, wykorzystanie lub unieszkodliwienie. 16. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną za skutki ewentualnych wypadków podczas wywozu oraz naruszeń ustawy szczególności ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska. 17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom prac związanych z zagospodarowaniem (odzysk lub unieszkodliwianie) osadu. 18. Ilość wytwarzanych osadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalona ilość jest szacunkowa i może ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość osadów wytworzonych przez oczyszczalnię.

II.5) Główny kod CPV: 90513600-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90513700-3

90513800-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2021-01-01

2021-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają, dysponują lub będą dysponować uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnego zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie oraz transport komunalnych osadów ściekowych wydane na podstawie Ustawy o odpadach przez właściwy organ i wpis do rejestru BDO. Jeżeli w wyniku przetwarzania komunalnych osadów ściekowych powstaje produkt w myśl ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2020.796 ze zm.) Wykonawca musi posiadać decyzję Ministra Rolnictwa zezwalającą na wprowadzenie produktu do obrotu. Jeżeli w wyniku przetwarzania powstają produkty, które nie będą wprowadzane do gleby, Wykonawca musi posiadać dokumenty, na podstawie których zostały one wprowadzone do obrotu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową wysokości co najmniej 100.000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.: Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwóch usług, których przedmiotem był transport i zagospodarowanie osadów ściekowych w ilości min. 1500 ton rocznie lub jedno zamówienie polegające na załadunku, transporcie i zagospodarowaniu osadów ściekowych w ilości min. 4000 ton rocznie wraz z podaniem ich wartości, daty miejsca wykonania oraz załączenia poświadczenia, referencji lub protokołu końcowego. 3. Posiadają odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonywana zamówienia. Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli przedstawi: że dysponuje co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania i transportu osadów ściekowych. wraz z podaniem ich ilości, pojemności (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 5 do SIWZ -„Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia"). 2.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o opuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 1.1. oświadczenie spełnianiu warunków udziału postępowaniu, zawarte Załączniku nr 4 do SIWZ ; 1.2. wykaz co najmniej wykonanych usług, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale 5 pkt 2 SIWZ, wraz podaniem nazwy usługi, miejsca wykonania, wartości, daty rozpoczęcia i zakończenia, nazwy adresu inwestora (Załącznik nr 7a do SIWZ -„Wykaz wykonanych usług");do każdej z usług wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane w sposób należyty (np. referencje). 1.3. wykaz środków transportu, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale 5 pkt 3 SIWZ, (Załącznik nr 7b do SIWZ -„Wykaz środków transportu ") 1.4. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wysokości co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), a w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej polega na zasobach innych podmiotów, także informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wysokości co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) dla tych podmiotów. 1.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia–załącznik nr 9 do SIWZ. 1.6. jeśli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 pkt 2 SIWZ dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ. UWAGA: w przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone winnych walutach niż PLN. Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty, której oszacowano warunki finansowo-ekonomiczne, przyjmie średni kurs NBP obowiązujący dniu wystawienia dokumentu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Rozszerzony termin płatności

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy z załącznik nr 8 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-09, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
O Ś W I A D C Z E N I E W Y K O N A W C Y w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Oświadczam, że wypełniłam/łem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy ul. Poligonowej 1 w Sulejówku”.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia informacji: 2020-10-22
 • zdarzenie opublikował: Izabela Gryta
  data dodania: 2020-10-22 14:49
Załączniki:
Wyjaśnienie treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-29 15:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Gryta
  data wytworzenia informacji: 2020-10-29
 • zdarzenie opublikował: Izabela Gryta
  data dodania: 2020-10-29 14:02
Załączniki:
Wyjaśnienie treści SIWZ odpowiedź nr 2
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-04 10:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Gryta
 • zdarzenie opublikował: Izabela Gryta
  data dodania: 2020-11-04 09:16
Załączniki:
Wyjaśnienie treści SIWZ odpowiedź nr 3
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-05 15:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Izabela Gryta
  data dodania: 2020-11-05 14:46
Załączniki:
 • Wyjaśnienie treści SIWZ odpowiedź nr 385.53kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Gryta
   data wytworzenia informacji: 2020-11-05
  • załącznik opublikował: Izabela Gryta
   data dodania: 2020-11-05 14:57
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-09 16:00
Typ zdarzenia: informacja

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Gryta
  data wytworzenia informacji: 2020-11-09
 • zdarzenie opublikował: Izabela Gryta
  data dodania: 2020-11-09 15:36
Załączniki:
Informacja o formie składania dokumentów
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-10 16:00
Typ zdarzenia: informacja

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Gryta
  data wytworzenia informacji: 2020-11-10
 • zdarzenie opublikował: Izabela Gryta
  data dodania: 2020-11-10 15:41
Załączniki:
Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-23 10:25
Typ zdarzenia: informacja

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Gryta
  data wytworzenia informacji: 2020-11-23
 • zdarzenie opublikował: Izabela Gryta
  data dodania: 2020-11-23 09:40
Załączniki:
wybór najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-18 15:35
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Iwona Zaciek
  data dodania: 2020-12-18 14:47
Załączniki:
[drukuj]