Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mzwiksulejowek.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku.

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Prawie 70 dokumentów (np. plików PDF) nie zawiera warstwy tekstowej - będą sukcesywnie poprawiane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-22.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: biuro@mzwiksulejowek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 783 01 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek podmiotu - ul. Piastowska 2, Sulejówek

 1. Opis dostępności wejścia do budynku
  Obiekt usytuowany jest w centralnej części miasta Sulejówek przy ulicy Piastowskiej, w sąsiedztwie stacji kolejowej. W budynku w którym ma siedzibę Miejski Zakład wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku znajduje się również apteka. Wejście do Biura prowadzi przez bramę wjazdową od ulicy Kombatantów naprzeciwko pawilonów handlowych. Po prawej stronie schodów prowadzących do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich . Do budynku wchodzi się przez szerokie drzwi przy których jest zamontowany po lewej stronie domofon. Wejście do budynku prowadzi na hol główny. Wejście pozbawione jest barier architektonicznych mogących stanowić przeszkodę dla osób z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z dziećmi w wózkach. Wszystkie działy znajdują się na I piętrze budynku. Kwestia załatwienia spraw urzędowych przez osoby niepełnosprawne odbywa się poprzez zgłoszenie takiej potrzeby pracownikowi przez domofon. Informacja zostaje przekazana do merytorycznego pracownika z danego działu, po czym ów pracownik obsługuje interesanta w wyznaczonym, dogodnym miejscu na parterze budynku.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Budynek biurowy składa się z parteru oraz jednej kondygnacji. Na wyższą kondygnacje prowadzi klatka schodowa. W budynku nie ma windy pozwalającej na przemieszczanie się między kondygnacjami osobom z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodzicom z dziećmi w wózkach.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Do wejścia do budynku głównego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.
 4. Informacje o miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych. 
  Budynek Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku w którym znajduje się biuro nie posiada własnego parkingu dla klientów.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku biurowego Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W budynku Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza on-line.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-28 08:39
 • zmodyfikował: Beata Kruk
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-17 09:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4231
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-17 09:13